Міжгалузева угода №57

До переліку угод
ТЕКСТ УГОДИ
Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду Міжрозрядні коефіцієнти Оплата праці керівників підприємств Основна професія та коефіцієнти за видами робіт Головні інженер, бухгалтер, заступники, головні спеціалісти Керівники структурних підрозділів Майстри, професіонали, фахівці та технічні службовці Коефіцієнти за видами робіт Водії, машиністи, трактористи, оператори Віднесення окремих професій до видів робіт Доплати та надбавки А) Доплата за суміщення професій (посад) Б) Доплата за розширення зони обслуговування В) Доплата за інтенсивність праці Г) Доплата за роботу у важких і шкідливих умовах Д) Надбавка за високу професійну майстерність Є) За безперервний стаж роботи Ж) Надбавка за класність водіям З) Надбавка за високі досягнення у праці І) Надбавка за виконання особливо важливої роботи Й) Надбавка за звання «Сумлінний роботодавець в сфері ЖКГ» Висновки, Витяги, ЄРССД

ТЕКСТ УГОДИ

МІЖГАЛУЗЕВА УГОДА

в сферах муніципальної інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та будівництва на 2017-2022 роки (з урахуванням положень Порядку застосування норм Міжгалузевої угоди, затвердженого рішенням Сторони роботодавців № 11-2-22 від 01.12.2020р.)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цю Міжгалузеву угоду (далі також - Угода) укладено між Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» (далі – Сторона роботодавців) та Всеукраїнською професійною спілкою «Столиця-Регіони» (далі – Профспілкова сторона), що разом іменуються Сторонами Міжгалузевої угоди (далі також - Сторони).

1.2. Угода укладена на основі чинного законодавства України та повноважень Сторін, як нормативний акт локальної дії та не є регуляторним актом в розумінні чинного законодавства України.

Предметом Угоди є регулювання зобов’язань роботодавців і працівників у соціально-трудовій сфері та визначення порядку ведення Сторонами соціального діалогу.

1.3. Цією Угодою забезпечуються рівні права жінок і чоловіків та забороняється дискримінація працівників за ознаками статі, раси, кольору шкіри, етнічного або соціального походження, генетичних рис, мови, релігії, переконань, політичних або будь-яких інших поглядів, приналежності до національних меншин, майнового положення, місця народження, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації та за будь-яким іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

1.4. Визначення термінів, що використовуються в Угоді:

Висновок щодо розрахунку Галузевих гарантій – документ, який засвідчує розрахунок зобов’язань Суб’єкта Сторони роботодавців з організації та оплати праці за цією Угодою залежно від умов його виробничих процесів, що видається Стороною роботодавців згідно її обов’язків із забезпечення виконання Угоди Суб’єктами Сторони роботодавців;

Витяг з Єдиного реєстру суб’єктів соціального діалогу - документ, що сформований програмою ЄРССД та завірений відповідною Стороною, який містить відомості про наявність або відсутність в ЄРССД облікового запису Суб’єкта сторони;

Галузь – підприємства, що здійснюють діяльність у підгалузях муніципальної інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та будівництва;

Галузеві гарантії – зобов’язання Суб’єктів Сторони роботодавців перед Суб’єктами Профспілкової сторони з організації та оплати праці, визначені за Угодою залежно від умов конкретних виробничих процесів;

Галузеві норми - встановлені цією Угодою мінімальні розміри трудовитрат та витрат на оплату праці необхідні для виконання певного обсягу роботи;

Контакт-центр — це створений Сторонами підрозділ, який за допомогою телефонного зв’язку, пошти та електронної пошти приймає звернення від Суб’єктів Угоди, обліковує їх та забезпечує перерозподіл між уповноваженими працівниками Сторін, здійснює контроль їх виконання;

Суб’єкти Угоди – Сторони та Суб’єкти Сторін;

Суб’єкти Сторін – Суб’єкти Сторони роботодавців та Суб’єкти Профспілкової сторони;

Суб’єкти Сторони роботодавців – роботодавці, організації роботодавців та їх об’єднання, які згідно положень законодавства України про соціальний діалог та статутних документів Сторони роботодавців входять до її складу через механізм членства та підпорядковані їй (перебувають в сфері дії) з питань виконання цієї Угоди;

Суб’єкти Профспілкової сторони – члени первинних організацій та штатні працівники Профспілкової сторони та її організацій, які згідно положень законодавства України про соціальний діалог та статутних документів Профспілкової сторони підпорядковані їй (перебувають в сфері дії) з питань виконання цієї Угоди;

Єдиний реєстр суб’єктів соціального діалогу (ЄРССД) – розміщена в мережі Інтернет база даних облікових записів Суб’єктів Сторін.

1.5. Положення Угоди ґрунтуються на принципах конструктивності та взаємодії, незалежності та рівноправності Сторін, добровільності та прийняття реальних зобов'язань.

1.6. Угода не обмежує прав Суб’єктів Угоди на розширення соціальних гарантій і пільг для найманих працівників в їх колективних договорах.

1.7. Положення Угоди не можуть погіршувати становище працівників порівняно з чинним законодавством. Норми законодавчих актів, які передбачають кращі умови праці порівняно з відповідними нормами Угоди, мають вищу юридичну силу.

1.8. Положення Угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для Суб’єктів Угоди. Галузеві гарантії поширюються на всіх найманих працівників, які працюють за трудовими договорами з Суб’єктами Сторони роботодавців на яких створено первинну організацію Профспілкової сторони.

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Сторони домовились про пріоритетні завдання цієї Угоди в питаннях забезпечення соціально-економічного розвитку галузі:

- забезпечення сталої та беззбиткової роботи підприємств галузі, скорочення заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок оптимізаційного нормування виробничих процесів та забезпечення належного врахування Галузевих гарантій органами влади уповноваженими здійснювати встановлення тарифів та надання бюджетних дотацій;

- зростання рівня оплати праці за рахунок підвищення середньої кваліфікації праці, частки стимулюючих виплат в структурі заробітної плати, її об’єктивного застосування до всіх категорій працівників, а також належного дотримання умов цієї Угоди;

- покращення умов та безпеки праці через впровадження механізму їх належного фінансування та галузевої системи контролю;

- розширення можливостей продуктивної зайнятості через забезпечення прогресивних галузевих норм чисельності, створення умов для зміцнення лояльності працівників до підприємств, зниження плинності, стимулювання інформаційної роботи поціленої на підвищення престижності роботи в галузі;

- підвищення продуктивності виробництва та створення умов для залучення інвестицій шляхом забезпечення підприємств нормами, необхідними для обґрунтування витрат та заходів з їх скорочення за рахунок впровадження нових технологій та обладнання, нетрадиційних видів палива, систем автоматизації;

- підтримка прозорого конкурентного ринку послуг за рахунок створення підстав для необхідності обґрунтування виконавцями послуг їх пропозиції реально наявними у них технологіями, засобами виробництва, кваліфікацією та досвідом працівників;

- створення галузевої програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників за рахунок забезпечення ретельного аналізу ринку праці, визначення умов її фінансування та створення галузевих професійних стандартів;

- вдосконалення галузевого законодавства за рахунок забезпечення роботи механізмів соціального діалогу в питаннях розробки та узгодження проектів нормативно-правових актів за участі Суб’єктів Угоди;

- забезпечення прозорості тарифів і вартості адміністративних послуг для споживачів, впровадження єдиної політики в сфері організації праці, що сприятиме зміцненню фінансової незалежності працівників, роботодавців, громади, держави.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

Сторони домовились про встановлення таких мінімальних гарантій в оплаті праці:

3.1. Мінімальні галузеві норми оплати праці згідно додатку 1 до цієї Угоди.

3.2. Досягнення Суб’єктами сторони роботодавців планових показників роботи є обов’язковою умовою зростання фонду оплати праці за рахунок щомісячних преміальних виплат працівникам в розмірі 10-35% від тарифної ставки (окладу) та разової виплати за підсумками роботи за рік в розмірі тарифної ставки (окладу).

3.3. Частка стимулюючих виплат у середній заробітній платі працівників повинна становити не менш ніж 15 (п’ятнадцять) відсотків.

3.4. Співвідношення частки заохочувальних виплат в структурі заробітної плати керівників відносно професіоналів, фахівців, технічних службовців не може бути більшим за 1,1, а адміністративного персоналу відносно робітничого більшим за 0,9.

3.5. Мінімальні кваліфікаційні вимоги до працівників (категорії/розряди) залежно від видів та складності виконуваних робіт можуть встановлюватись Сторонами, як додаток до цієї Угоди.

3.6. Професійні стандарти для окремих професій (посад) можуть визначатись Сторонами, як додаток до цієї Угоди.

3.7. Вимоги щодо атестації працівників окремих професій, періодичності її проведення, а також умови дострокової переатестації можуть визначатись Сторонами, як додатки до цієї Угоди.

3.8. В разі невідповідності державних регульованих тарифів, на підставі яких працює Суб’єкт Сторони роботодавців, Галузевим гарантіям визначеним згідно положень цієї Угоди, тимчасово, на період розгляду та прийняття рішення уповноваженим органом про встановлення нових тарифів на підставі поданих Суб’єктом сторони роботодавців розрахунків Галузевих гарантій підтверджених Сторонами, підприємства можуть застосовувати умови організації та оплати праці нижчі за Галузеві гарантії.

3.9. Порядок застосування Суб’єктами сторони роботодавців норм Угоди залежно від конкретних умов виробничих процесів затверджується Стороною роботодавців за узгодженням з Профспілковою стороною.

4. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Сторони домовились про такі галузеві гарантій нормування праці та відпочинку:

4.1. Галузеві норми праці затверджуються Сторонами як додаток до цієї Угоди.

4.2. За обґрунтованим зверненням Суб’єктів Угоди Сторона роботодавців забезпечує за узгодженням з Профспілковою стороною впровадження нових та перегляд існуючих галузевих норм чисельності відповідно до видів робіт, техніки, технологій.

4.3. Рішення про скорочення робочого дня (тижня) на підприємстві допускається лише за умови дотримання нормативних трудовитрат підтверджених Сторонами згідно умов цієї Угоди.

4.4. Надурочні та понаднормові роботи не допускаються, крім випадків визначених чинним законодавством України.

4.5. Перелік робіт, професій і посад працівників професій з підвищеною інтенсивністю праці визначаються Сторонами як додаток до цієї Угоди.

4.6. Перелік професій та умови надання додаткових, порівняно із законодавством, днів відпусток визначаються Сторонами, як додаток до цієї Угоди.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Сторони домовились про встановлення таких гарантій з охорони праці:

5.1. Система управління охороною праці може затверджуватись Сторонами як додаток до цієї Угоди.

5.2. Витрати на організацію охорони праці на рік не нижче 10 % від середнього окладу із розрахунку середньооблікової штатної чисельності за попередній рік.

5.3. Перелік видів робіт з шкідливими та небезпечними умовами праці, за якими здійснюється доплата, визначаються Сторонами як додаток до цієї Угоди. Скасування таких доплат здійснюється лише за результатами атестації робочих місць.

5.4. В разі тимчасової втрати працездатності, як наслідок важкої травми отриманої на виробництві надавати додаткову, порівняно з чинним законодавством, компенсацію в розмірі не меншому одного мінімального окладу, а в разі загибелі працівника разова допомога членам його сім’ї у розмірі 10 (десяти) мінімальних окладів.

5.5. Організоване проходження періодичних медичних оглядів працівників окремих професій перелік яких може визначатись Сторонами, як додаток до Угоди.

5.6. Фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів з охорони праці та представника первинної організації Профспілкової сторони на рік в розмірі 10% середнього окладу із розрахунку середньооблікової штатної чисельності за попередній рік.

6. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Сторони домовились про встановлення таких гарантій регулювання зайнятості:

6.1. Працівникам, які звільняються з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП України, надається разова допомога в розмірі не менше двомісячного середнього заробітку.

6.2. Фінансування витрат на професійне навчання працівників та заходів націлених на залучення молодих спеціалістів на підприємства галузі в річному розмірі не меншому 25 (двадцяти п’яти) відсотків суми мінімального розміру оплати праці у розрахунку на кожного штатного працівника виходячи з середньооблікової штатної чисельності за попередній рік.

6.3. Періодичність проведення підвищення кваліфікації за окремими професіями та умови дострокової переатестації визначаються Сторонами як додаток до цієї Угоди.

6.4. Надання доплат керівникам практики у розмірі 10% посадового окладу.

6.5. Письмове повідомлення законних представників працюючих про масові звільнення (більше 10% від загальної штатної чисельності протягом 60 календарних днів) не пізніше ніж за 3 місяці.

6.6. Сторони домовились про впровадження галузевих програм, які оформлюються як додатки до цієї Угоди, з питань:

- запровадження галузевих стандартів соціальної відповідальності бізнесу;

- підготовки працівників за дуальною формою навчання;

- професійного навчання працівників на виробництві, відновлення наставництва;

- підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання;

- професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

7. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Сторони домовились про встановлення таких соціальних пільг для працівників:

7.1. Надання оплачуваних відпусток за сімейними обставинами (у разі тяжкої хвороби або смерті близьких родичів: батько, мати, дружина, чоловік, діти, рідні брати та сестри; у разі пожежі або іншого стихійного лиха, що сталося в домашньому господарстві працівника; у разі народження дитини) - не менше 3 (трьох) робочих днів.

7.2. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, надавачем яких є Суб’єкт роботодавця, в розмірі 30 (тридцяти) відсотків.

7.3. При наявності у штатних працівників на вихованні дітей віком до 16 років включно 50 і більше чоловік фінансується виховна робота (спортивні, культурні секції) у розмірі 50% середнього окладу із розрахунку на одну дитину на рік.

8. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Сторони домовились про такий порядок здійснення соціального діалогу:

8.1. Соціальний діалог здійснюється Сторонами з дотриманням вимог законодавства України про соціальний діалог та вимог цієї Угоди у формах обміну інформацією, консультацій, узгоджувальних процедур, колективних переговорів, зокрема шляхом створення постійно діючих органів соціального діалогу.

8.2. Соціальний діалог здійснюється Сторонами при формуванні та реалізації ними політики у соціальній, трудовій та економічній сферах, веденні колективних переговорів, внесенні змін до Угоди, тлумаченні її положень, здійсненні контролю за її виконанням.

8.3. Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства та розділу дев’ятого цієї Угоди.

8.4. З метою визначення та зближення позицій, будь-яка з Сторін має право, шляхом направлення письмової пропозиції іншим Сторонам, ініціювати проведення консультацій з питань, що є предметом соціального діалогу. Інші Сторони зобов’язані взяти участь в консультаціях шляхом забезпечення участі їх представників в консультаційній нараді протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання пропозиції.

Тривалість проведення консультацій визначається за згодою Сторін, але не повинна перевищувати 14 календарних днів.

Під час проведення консультацій Сторони утримуються від прийняття рішень, які є предметом консультацій.

Після закінчення консультацій остаточні рішення приймаються в межах повноважень кожної із Сторін з урахуванням пропозицій учасників консультацій.

8.5. Сторони домовились, що здійснюють свої повноваження із підготовки та прийняття регуляторних та нормативних актів з кола питань, що віднесені до соціального діалогу, виключно за результатами узгоджувальних процедур, в порядку, визначеному цією Угодою.

8.6. Узгоджувальні процедури здійснюються Сторонами шляхом обміну проектами документів в письмовому та/або електронному вигляді з їх обов’язковим розглядом та наданням відповіді іншій Стороні в строки визначені їх розробником, але не менш ніж 5 (п’ять) робочих днів з дня їх отримання Стороною. В разі подання протягом визначеного терміну хоч одною з Сторін письмових оформлених розбіжностей, зауважень та пропозицій, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів проводять узгоджувальну нараду для врегулювання спірних питань. Результати узгоджувальних процедур не можуть бути перешкодою для виконання Сторонами своїх повноважень.

8.7. Початок колективних переговорів може бути ініційовано будь-якою з Сторін з дотриманням вимог чинного законодавства України шляхом направлення письмової пропозиції іншій Стороні (рекомендованим листом з повідомленням про отримання або через безпосередню передачу повноважному представнику Сторони із підписанням акту приймання-передачі) із зазначенням місця, дати та часу (але не раніше 3 (трьох) та не пізніше 7 (семи) робочих днів з дня вручення Стороні такої пропозиції) першого засідання робочої комісії.

Сторона, яка отримала письмову пропозицію про початок колективних переговорів зобов’язана розпочати переговори шляхом подання іншій Стороні письмової згоди, рішення повноважного статутного органу про делегування своїх представників до складу робочої комісії та забезпечення їх участі в першому засіданні робочої комісії.

Проведення колективних переговорів здійснюється Сторонами відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.8. При проведенні заходів (прес-конференцій, пленумів, семінарів, тренінгів, круглих столів, нарад, конференцій) пов’язаних з питаннями, які віднесені до соціального діалогу, Сторони забезпечують письмове запрошення представників інших Сторін не пізніше 10 (десяти) робочих днів до дати їх проведення.

8.9. Сторони забезпечують обов’язкове оприлюднення прийнятих за результатами соціального діалогу спільних рішень на своїх офіційних веб-сайтах та в інших заснованих ними засобах масової інформації, а також їх доведення до відома Суб’єктів Сторін протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня їх прийняття.

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ УГОДИ

Сторони домовились про такий порядок здійснення контролю за цією Угодою:

9.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється безпосередньо Сторонами згідно вимог чинного законодавства України та цієї Угод.

9.2. Для забезпечення виконання Угоди Сторони здійснюють:

- облік Суб’єктів Угоди згідно вимог п. 9.3 цієї Угоди;

- збір, облік та обмін інформацією згідно п. 9.4 цієї Угоди;

- забезпечення інформаційної та консультаційної підтримки згідно п.9.5 Угоди;

- забезпечення роботи примірних комісій та трудового арбітражу згідно п. 9.6;

- оцінку відповідності Галузевим гарантіям згідно п.9.7 Угоди;

- облік порушень Угоди та їх усунення згідно п. 9.9 цієї Угоди;

- проведення конкурсів профмайстерності та сумлінного виконання галузевих норм та гарантій згідно п.9.8. Угоди;

- розрахунок та підтвердження Галузевих гарантій згідно п. 9.10.3 Угоди.

9.3. З метою забезпечення належного контролю за виконанням цієї Угоди та рішень прийнятих за результатами соціального діалогу, Сторони запроваджують ведення Єдиного реєстру суб’єктів соціального діалогу (ЄРССД) в якому, з дотриманням вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних», здійснюють обробку, облік та оприлюднення відомостей Суб’єктів Сторін.

Сторони є розпорядниками персональних даних, які вносяться ними до ЄРССД та несуть відповідальність за їх достовірність згідно чинного законодавства України.

Наявність облікового запису про Суб’єкта Угоди в ЄРССД є належним підтвердженням наявності у нього прав та обов’язків за цією Угодою.

Внесення даних до ЄРССД здійснюється Сторонами протягом 2 (двох) робочих днів на підставі документів, які згідно законодавства або статутних документів Сторін регламентують віднесення суб’єкта до їх сфери управління або приєднання до їх складу.

Розміщення ЄРССД здійснюється на веб-сайті з доменним ім’ям fru-gkh.com (далі Веб-сайт), зареєстрованим Стороною роботодавців.

Профспілкова сторона є власниками окремих веб- сторінок на Веб-сайті та самостійно розміщують на них облікові записи своїх Суб’єктів сторін та управляють ними.

Сторона роботодавців розміщує на Веб-сайті програмне забезпечення з функціями створення, видалення, зміни, пошуку облікових записів згідно структури бази даних наведеної в додатку 3 до цієї Угоди.

Сторони розміщують посилання на Веб-сайт на своїх офіційних веб-сайтах.

9.4. Затвердження переліку інформації від Суб’єктів Угоди, необхідної для контролю за виконанням Угоди, Сторони здійснюють самостійно або спільними рішеннями.

Обмін інформацією між Сторонами з питань визначених пунктами 9.7-9.9 Угоди здійснюється шляхом її щомісячного (не пізніше десятого числа наступного місяця) розміщення на спеціально пристосованих для цього веб-сторінках Веб-сайту.

9.5. З метою обміну інформацією з Суб’єктами Угоди Сторони запроваджують роботу Контакт-центру, фінансування та технічне забезпечення роботи якого здійснюється Стороною роботодавців.

Інформація, яка надходить до Контакт-центру, обліковується на Веб-сайті та є доступною для всіх Сторін.

9.6. З метою організації вирішення трудових спорів (конфліктів) на галузевому рівнях соціального діалогу Сторони на вимогу будь-якої з Сторін узгодженим рішенням делегують незалежних представників та/або розглядають трудові спори на засіданнях примірних комісій та трудового арбітражу.

9.7. Запроваджують оцінку відповідності систем організації та оплати праці Суб’єктів сторони роботодавців з присвоєнням звання «Сумлінний роботодавець» керівному складу підприємств, які забезпечують їх сталу роботу та сумлінне виконання свої обов’язків за Угодою.

Участь Суб’єкта Сторони роботодавців в програмі оцінки здійснюється за поданням Стороні роботодавців письмового звернення від Суб’єктів Угоди. Оцінка надається узгодженим рішенням Сторін в визначеному ними порядку.

Оцінка галузевої відповідності кандидатів на керівні посади, із наданням відповідного свідоцтва, здійснюється Сторонами на паритетних засадах в визначеному ними порядку.

9.8. З метою підвищення обізнаності та свідомості суб’єктів господарювання галузі та місцевих органів влади в питаннях застосування галузевих норм при організації надання послуг, Сторони запроваджують проведення періодичних регіональних та всеукраїнських конкурсів професійної майстерності та галузевої відповідності «Кращий виконавець послуг» та «Людина року в галузі», а також інформаційний захід «Галузева Рада».

9.9. З метою забезпечення виконання Суб’єктами Угоди їх обов’язків, Сторони домовились про наступний порядок реагування:

9.9.1. Сторона роботодавців в узгодженому з Профспілковою стороною порядку зобов’язується припиняти виконання своїх обов’язків перед Суб’єктами сторони роботодавців (зокрема виключати зі свого складу), які допускають порушення Угоди.

9.9.2. В разі неврахування уповноваженими органами влади галузевих гарантій при здійсненні ними своїх повноважень Сторони запроваджують спільні заходи (звернення, акції протесту, мітинги, демонстрації), звертаються до судових та правоохоронних органів з метою поновлення прав та законних інтересів Суб’єктів угоди.

9.9.3. В разі виявлення фактів порушень положень Угоди, Сторони лише після проведення консультацій та вжиття можливих заходів усунення порушень (крім випадків існування загрози життю та здоров’ю працівників) звертаються до контролюючих, судових та правоохоронних органів.

9.9.4. В разі незабезпечення Галузевих гарантій в тарифах Суб’єктів Угоди, Сторона роботодавців надає їм цільову фінансову допомогу для організації адвокатського захисту їх інтересів в порядку, визначеному згідно її статутних документів.

9.10. Сторона роботодавців з метою забезпечення контролю Угоди зобов’язується:

9.10.1. Забезпечити належну роботу та надійний захист даних програми Веб-сайту;

9.10.2. Контролювати та забезпечувати виконання Суб’єктами Сторони роботодавців зобов’язань за цієюУгодою;

9.10.3. Забезпечити збір та обмін з Сторонами інформації про виконання Угоди щодо:

- Суб’єктів сторони роботодавців;

- фактичних умов організації та оплати праці Суб’єктів сторони роботодавців;

- галузевих гарантій Суб’єктів сторони роботодавців;

- складової витрат на оплату праці, що врахована в регульованих тарифах, контрактах;

- різниці в тарифах та контрактах за складовою витрат на оплату праці;

- потреби Суб’єктів сторони роботодавців в нормативному забезпеченні їх роботи;

- потреби Суб’єктів сторони роботодавців в працівниках та кваліфікаціях.

9.10.4. Здійснювати розрахунок та підтвердження Галузевих гарантій Суб’єктів сторони роботодавців, із наданням висновків згідно форм, що затвердуються Сторонами, як додаток до цієї Угоди:

Висновок «Категорії А» – підтвердження галузевих гарантій з оплати праці виходячи з фактичної штатної чисельності врахованої в штатному розписі, структурі тарифів;

Висновок «Категорії В» – підтвердження галузевих гарантій нормативної штатної чисельності та оплати праці;

Висновок «Категорії С» – підтвердження галузевих гарантій керівника підприємства для врахування в контракті.

9.10.5. Щомісячно надсилати уповноваженим органам розрахунки Галузевих гарантій з вимогою приведення тарифів, контрактів, бюджетних дотацій до їх рівня;

9.10.6. Забезпечити розробку, за узгодженням з Профспілковою Стороною, примірних документів (положень, правил, стандартів, систем, колективних та трудових договорів, контрактів, розпорядчих документів, технологічних карт, організаційних структур, посадових обов’язків тощо) необхідних для належного виконання обов’язків за цією Угодою.

9.10.7. Здійснювати представництво інтересів Суб’єктів сторони роботодавців у відносинах з Суб’єктами Сторін, державними органами влади, органами місцевого самоврядування, зокрема при проведенні державного контролю, в судових та кримінальних провадженнях.

9.11. Профспілкова сторона зобов’язується:

9.11.1. Забезпечити збір та обмін з Сторонами інформації про виконання Угоди щодо:

- Суб’єктів профспілкової сторони;

- виникнення заборгованості із виплати заробітної плати та динаміки її погашення;

- випадків порушення прав найманих працівників та їх представників;

- нещасних випадків на виробництві;

- стану розрахунків Сторони роботодавців з законними представниками працівників;

9.11.2. Проводити виховну роботу щодо сумлінного ставлення найманих працівників до виконання своїх обов’язків та трудової дисципліни.

9.11.3. Здійснювати громадський контроль за дотриманням Стороною роботодавців Галузевих гарантій.

9.11.4. Здійснювати представництво інтересів Суб’єктів Профспілкової Сторони у відносинах з Стороною роботодавців, державними органами влади, органами місцевого самоврядування, в судових та кримінальних провадженнях.

10. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

10.1. Забезпечення Стороною Роботодавців первинних організацій Профспілкової сторони приміщеннями, необхідними для їх роботи та засобами зв’язку.

10.2. Забезпечення Суб’єктами Сторони Роботодавців своєчасного, не пізніше 5 денного терміну після виплати заробітної плати, перерахування на рахунок первинних організацій Профспілкової сторони утриманих на підставі особистих заяв її членів членських внесків.

10.3. Надавати членам виборних органів Профспілкової сторони, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, вільний від роботи час із збереженням середньої зарплати для виконання ними обов’язків не менше 3 годин на тиждень.

10.4. Сторони рекомендують Суб’єктам сторони роботодавців залучати представників профспілкових організацій до роботи в їх органах управління.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Угода укладається на 3 (три) роки та продовжує діяти до підписання її Сторонами нової Угоди, в тому числі, у разі реорганізації або зміни найменування Сторін, якщо вони стали правонаступниками.

11.2. Зміни та доповнення до цієї Угоди, зокрема щодо її скасування, можуть вноситись за письмово оформленою взаємною згодою всіх Сторін. Жодна зі Сторін не може припинити виконання взятих на себе за Угодою зобов’язань.

11.3. Встановити термін введення в дію Угоди – з дня її підписання Сторонами. Протягом одного місяця з дати укладення Угоди Сторони оприлюднюють її на своїх офіційних веб-сайтах та доводять до відома Суб’єктів сторін.

11.4. Спірні питання та проблеми, що виникають під час реалізації Угоди вирішуються шляхом проведення консультацій і переговорів.

11.5. Сторони сприяють розвитку колективної роботи на всіх рівнях соціального діалогу та приєднанню до Угоди нових суб’єктів, зокрема:

- приєднанню організацій та об’єднань організацій роботодавців, а також професійних спілок та їх об’єднань, які є репрезентативними для ведення колективних переговорів на галузевому рівні соціального діалогу, шляхом створення спільних представницьких органів з Сторонами (угоди про створення таких органів є невід’ємними додатками до цієї Угоди);

- приєднанню суб'єктів, які не відповідають критеріям репрезентативності для ведення колективних переговорів на галузевому рівні, шляхом їх включеннядо складу Сторони роботодавців та Профспілкової сторони в порядку, визначеному їх статутними документами та чинним законодавством України.

11.6. За порушення чи невиконання положень Угоди, ухилення від участі в переговорах, за ненадання своєчасної та достовірної інформації, необхідної для переговорів і здійснення контролю за виконанням Угоди, представники Сторін несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11.7. Всі додатки, вказані в данній Угоді, розробляються в процесі виконання Угоди за підписом Сторін.

11.8. Цю Угоду підписано у двох примірниках, які зберігаються у кожної з Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

Від ВОООРПЖКГ «Федерації роботодавців ЖКГ України»

Голова Федерації О.І.АДАМОВ

Від ВПС «Столиця-Регіони»

Голова Профспілки О.С.ЖАБІНЕЦЬ