Чи має право працівник на оплачувану щорічну відпустку за весь цей період перебування за кордоном і чи зараховується весь цей період до стажу роботи?

Чи має право працівник на оплачувану щорічну відпустку за весь цей період перебування за кордоном і чи зараховується весь цей період до стажу роботи. І з якого розрахунку нарахувати відпускні? Відпустки надавалися з дозволу директора.

По-перше. Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати під час дії воєнного стану визначається:

Законом України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” від 15 березня 2022 року № 2136-IX (далі Закон №2136)

Відповідно ч. 4 ст. 12 Закону №2136  у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території  України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України "Про відпустки".

Законом України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі Закон №504).
Згідно ч.3 ст.12. Закону №2136 протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону №504. Зазначений вид відпустки надається за взаємної згоди сторін трудового договору.

З 24 грудня 2023 року у дію вступили нові законодавчі зміни щодо надання та використання відпусток. Закон України №3494 

Відпустка за власний рахунок:

- максимальний строк відпустки без збереження заробітної плати, яка може надаватися працівнику за сімейними обставинами, був змінений з 15 календарних днів до 30;

- на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати без обмеження, як раніше, строку 30 днями - надалі тривалість такої відпустки визначається угодою сторін.

Час перебування у відпустці без збереження заробітної плати не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

По-друге. Відповідно до статті 79 Кодексу законів про працю України черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників.

При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті  інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом (стаття 80 Кодексу законів про працю України).

У відповідності до «Порядку обчислення середньої заробітної плати» ЗАТВЕРДЖЕНОГО постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 застосовується у випадках надання працівникам усіх видів відпусток, передбачених законодавством (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), або виплати їм компенсації за невикористані відпустки, а в розділі II «Період, за яким обчислюється середня заробітна плата» визначено:

«Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки.»